UAS schadeherstel Erkend duurzaam


Volg ons ook op Facebook

Na de schade

Praktische leidraad bij autoschade

Gelukkig is autoschade voor de meesten van ons een incident waar we weinig of geen ervaring mee hebben. Daarom is het juist goed om de zaken vooraf rustig door te nemen. Zo weet u beter wat er in geval van schade op u afkomt en kunt u zich ook beter voorbereiden op eventuele vragen. Vandaar deze praktische handleiding.

Het ongeval

Het autoschadeherstelbedrijf

Het ongeval is net gebeurd

Zet uw auto indien rijdbaar direct op een veilige plaats. Zorg dat u veilig kunt uitstappen en u de andere weggebruikers niet hindert. Schakel de waarschuwingsknipperlichten in en zet de gevarendriehoek uit. Zorg voor uw eigen veiligheid en die van uw eventuele passagiers en/of andere betrokkenen.

Noteer relevante gegevens (bijvoorbeeld het kenteken van de tegenpartij) en vul altijd een schade-aanrijdingsformulier in. Laat de tegenpartij ook tekenen. Neem contact op met uw verzekerings- of leasemaatschappij. Neem in het buitenland contact op met het ANWB steunpunt.

Wanneer er gewonden zijn: Zorg voor een ingevuld schadeformulier. Bel zelf de politie (urgent: 112, geen spoed: 0900-8844 ) en een ambulance of laat iemand anders dat doen, gebruik eventueel de praatpaal. U kunt ook het nummer bellen op uw groene kaart.
In geval van lichtgewonden: Breng de perso(o)n(en) in kwestie in veiligheid.
In geval van zwaargewonden: De persoon niet verplaatsen behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is.

Zorg dat u een correct werkende brandblusser in uw auto heeft.

naar boven

Het schadeformulier

Elke automobilist dient een blanco schadeformulier in zijn auto te bewaren. Indien u dit niet heeft, kunt u dat bij één van onze UAS schadebedrijven gratis aanvragen. Het is handig om het schadeformulier al zoveel mogelijk ingevuld in de auto te hebben, zodat u bij een ongeluk niet meer allerlei gegevens hoeft op te zoeken.

Vul het formulier zorgvuldig en volledig in (let ook op de achterkant). Onderteken het formulier en laat het ook tekenen door de tegenpartij, aan wie u de kopie overhandigt. Wanneer u en uw tegenpartij het niet eens zijn, moet u dit in het daartoe voorziene vakje vermelden.

Stuur het ingevulde schadeformulier zo snel mogelijk op naar uw verzekerings- of leasemaatschappij, nadat u eerst een kopie voor uzelf heeft gemaakt.

Indien de tegenpartij weigert het formulier in te vullen of te ondertekenen, moet u proberen de naam van de verzekeringsmaatschappij te achterhalen alvorens de politie of twee getuigen erbij te roepen.

naar boven

Het wegslepen van de auto

Kunt u niet verder rijden, dan wordt uw auto zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld door de ingeschakelde takeldienst weggesleept De auto wordt eventueel gestald of rechtstreeks naar het autoschadeherstelbedrijf gebracht.

naar boven

Het autoschadeherstelbedrijf en de schade-expert kiezen

U als eigenaar van de auto beslist wie de schade aan uw auto mag repareren.
Betreft het uw eigen auto die u zelf verzekerd heeft, dan bepaalt u als eigenaar wie de schade aan uw auto mag repareren. Belt u dan het dichtstbijzijnde UAS bedrijf of het centrale UAS Alarmnummer 026 - 442 81 81. Het centrale nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Kunt u echter nog gewoon verder rijden, belt u dan alleen tijdens kantooruren.

Het autoschadeherstelbedrijf
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: per telefoon, gewoon naar één van onze vestigingen rijden of in geval van een niet rijdbare auto door het daar laten afleveren van de auto door het sleepbedrijf.

Bij de ontvangst noteren wij de volgende gegevens:

  • de persoonlijke gegevens van de eigenaar van de auto;
  • de gegevens van het voertuig en de schadedatum; er wordt een kopie kentekendeel I en II en de groene kaart gemaakt;
  • de afleveringsdatum van het voertuig;
  • eventuele opmerkingen in verband met de staat van het voertuig en de accessoires.

Daarna vraagt het autoschadeherstelbedrijf aan de eigenaar of aan de persoon die de auto heeft afgeleverd:

  • bij welke maatschappij de auto verzekerd is en welke polis erop van toepassing is;
  • of een ongevallenaangifte werd opgesteld (schade-aanrijdingsformulier, proces-verbaal, enz.);
  • bij de verzekeringsmaatschappij of het schadegeval gedekt is.

NB: U kunt uw schade ook online bij UAS aanmelden.

Vervolgens maken wij een schadecalculatie met het Audatex systeem. Dit systeem bevat alle automerken en typen met daarbij standaard reparatietijden per schadesoort. Het systeem wordt permanent actueel gehouden en geeft daardoor een goed en betrouwbaar beeld. De kosten voor de reparatie worden eventueel vergeleken met de vervangingswaarde van de beschadigde auto. Wij melden u wanneer de auto "total loss" is, d.w.z. wanneer de kosten voor de reparatie hoger zijn dan de beschadigde auto waard is of technisch de reparatie niet meer uit te voeren is (zie Hoe te handelen bij Total Loss). Ook hoort u van ons of een vervangende auto ter beschikking wordt gesteld en wat de voorwaarden zijn.

De schade-expert
De verzekeringsmaatschappij stelt een expert aan, die het reparatievoorstel van het schadeherstelbedrijf beoordeelt (expertise). De eigenaar mag de expertise bijwonen en kan voor een afspraak contact opnemen met de expert.

Wanneer de eigenaar van de auto het oneens is met de bevindingen van het verslag, kan hij op eigen kosten een tegenexpertise aanvragen. Ook is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij geen expert aanstelt wanneer de reparatiekosten een bepaald bedrag niet overschrijden. Het staat de eigenaar evenwel altijd vrij op eigen kosten een expertise te laten uitvoeren.

naar boven

De reparatie en aflevering

Voordat het autoschadeherstelbedrijf met de reparatie kan beginnen, moet de eigenaar eerst de reparatieopdracht geven. Voor de aanvang van de reparatie vragen wij de eigenaar een formele opdracht tot het uitvoeren van de reparatie. Tevens vragen wij hem / haar een acte van cessie te tekenen, waardoor het reparatiebedrag rechtstreeks door de verzekeraar aan ons zal worden overgemaakt. Zo heeft u geen omkijken naar de financiele afwikkeling.

Bij een rijdbare auto spreken wij een datum af waarop u uw auto kunt inleveren voor de daadwerkelijke reparatie. Bij een niet rijdbare auto kunnen wij direct een vervangende auto voor u regelen en krijgt u een indicatie van de planning.

In principe gebruiken wij 100% originele onderdelen en geven op de reparatie 4 jaar garantie. Wanneer wij tijdens de reparatie op onvoorziene schade stuiten, zullen wij dat of met de expert of met de eigenaar kortsluiten en wordt normaal gesproken een aanpassing gemaakt op de Audatex calculatie.

Wanneer de eigenaar van het voertuig het autoschadeherstelbedrijf vraagt om reparaties uit te voeren die buiten het kader van het schadegeval vallen, worden hiervan een aparte reparatieopdracht en factuur opgesteld.

Het schadeherstelproces bestaat uit een aantal stappen en begint feitelijk al bij onze receptie. Een goede vastlegging van de schade en de persoonlijke gegevens zorgt voor een probleemloze afhandeling. Het merendeel van de verdere activiteiten zijn handmatig en specialistisch, zoals (de)montage, plaatwerken en spuiten. De medewerkers van de UAS bedrijven worden dan ook regelmatig getraind om ervoor te zorgen dat hun vakmanschap op peil blijft.

Verantwoordelijkheid van het UAS Schadeherstelbedrijf
Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en tevens op de contractuele documenten aangebracht.

Elk UAS Schadeherstelbedrijf is lid van de FOCWA en van het garantiefonds. In geval van geschillen is er een speciale onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak zal doen. Voor eventuele geschillen tussen u en één van onze bedrijven, kunt u aankloppen bij de FOCWA (de branchevereniging gevestigd te Sassenheim). Dit houdt in dat er een officiële onafhankelijke beroepsprocedure is, die ook bindend is voor alle partijen.

naar boven

De betaling

Bij de aflevering van de gerepareerde auto krijgt u van ons voor elke reparatieopdracht een factuur waarop de uitgevoerde reparatie wordt beschreven inclusief een garantiebewijs.

De reparatiekosten kunnen als volgt worden betaald:

  • de eigenaar betaalt het UAS bedrijf en verhaalt de kosten op de verzekeringsmaatschappij;
  • de verzekeringsmaatschappij betaalt de reparatie rechtstreeks aan ons. Hiervoor zal de eigenaar een acte van cessie moeten tekenen; dit is de meest voorkomende regeling. Het eigen risico zal door de eigenaar van de auto betaald moeten worden. Eigen risico is het bedrag dat bij een schadegeval niet door de verzekeraar wordt uitgekeerd en de eigenaar derhalve zelf draagt.


naar boven

Hoe te handelen bij Total Loss

Uw auto wordt Total Loss verklaard als de kosten voor de reparatie hoger zijn dan de dagwaarde van de auto of als het technisch niet mogelijk is de reparatie uit te voeren. In overleg met de expert wordt de dagwaarde van de auto voor het ongeval bepaald. Hierbij gaat de expert uit van de waarde van een gelijkwaardige auto op basis van uitvoering, staat van onderhoud en aantal verreden kilometers. Daarnaast wordt de restwaarde bepaald in de staat waarin de auto nu verkeert. Deze restwaarde wordt bepaald aan de hand van biedingen door minimaal drie onafhankelijke opkopers. De hoogste waarde is bepalend voor de verdere berekening.

Wanneer alle bedragen bekend zijn, zal dit aan u worden voorgelegd voor akkoord. Indien akkoord, zijn er twee mogelijke opties. Bij schade die onder de dekking valt, krijgt u de dagwaarde minus de restwaarde uitgekeerd van de maatschappij, daarnaast kunt u de beschadigde auto verkopen voor het hoogste bod aan de betreffende opkoper. U levert het complete kentekenbewijs (deel I, deel II en deel III of overschrijvingsbewijs) bij ons in en ontvangt daarvoor een bewijs van inlevering. De opkoper krijgt de opdracht om de auto op te halen en zal een vrijwaringbewijs en het bedrag (contant) achterlaten, waarna u van ons bericht krijgt deze bescheiden op te halen.

Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden heeft u maximaal recht op 5 dagen vervangend vervoer ingaande direct na het ongeval in aanééngesloten periode. Indien u de auto langer wilt behouden, kan de vervangende auto ingehuurd worden voor eigen rekening.

De kosten die het UAS bedrijf maakt bij de afhandeling van het Total Loss geval zullen in uitzonderingsgevallen aan u in rekening worden gebracht. In dat geval zullen wij u vooraf informeren. Bij deze kosten zijn inbegrepen alle administratieve handelingen, onderhandeling met expert en opkopers, communicatie richting eigenaar en 14 dagen stalling van de auto. Eventuele extra werkzaamheden (demontage CD-wisselaar, trekhaak, autotelefoon) zijn niet in deze prijs inbegrepen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering kunnen op bovengenoemde bepalingen uitzonderingen zijn.

naar boven

De garantie

Alle UAS Schadeherstelbedrijven voldoen aan de hoogste eisen, zij zijn specialisten in hun vak en op de uitgevoerde reparatie krijgt u dan ook 4 jaar FOCWA garantie. Mocht u ondanks de zorgvuldige schadebehandeling klachten of problemen hebben, dan kunt direct contact opnemen met het desbetreffende UAS bedrijf. UAS zal in alle gevallen trachten het probleem of de klacht naar tevredenheid op te lossen.

naar boven

Het Waarborgfonds

Mocht u een schade aan uw auto hebben die is veroorzaakt door een onbekend gebleven bestuurder, bijvoorbeeld parkeerschades, dan kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. U dient dan wel aangifte van de schade te hebben gedaan bij de politie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk, telefoon 070 - 340 82 00.

Tot uw dienst
We hopen u met deze praktische leidraad een beter inzicht te hebben gegeven in wat er allemaal komt kijken bij een autoschade. Mocht u nog vragen hebben dat kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van de UAS bedrijven.

De UAS Schadeherstelbedrijven zijn bij uitstek in staat u een hoop zorgen te besparen. Voor u is het een incident en een nare ervaring voor ons is het ons vak waar we in uitmunten en waarin we u volledig van dienst kunnen zijn.

naar boven